Strona główna ] W górę ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

Męcińscy (de Kurozwęki) z Żarek h. Poraj

Metryka urodzenia Adama Jakuba Męcińskiego w Żarkach 25 lipca roku 1740 - syna Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego i Marianny Męcińskiej [de domo Leszczyńska?] połączona z Metryką chrztu z 16 maja 1747 roku.

Adam Jakub Męciński - zm. 13 sierpnia 1801; Pan na Żarkach, Dąbrowie, Włodowicach, Skrzydłowie, i Chełmie; Starosta Bodaczowski, Kasztelan Spicimirski; członek Konfederacji Sejmu Czteroletniego; zaśl. Aniela ze Stadnickich h. Szreniawa, córka Antoniego na Zbyszycach - Miecznika Czernichowskiego, Starosty Ostrzeszowskiego i Teresy z Potockich h. Szreniawa.

 

Świadkowie chrztu:

bulletAndrzej Stanisław Kostka Załuski - biskup krakowski (patrz niżej).
bulletAnna Szembek de domo Leszczyńska, była siostrą Marianny Kazimiery Leszczyńskiej (patrz niżej).

 

  Andrzej Stanisław Kostka Załuski herbu Junosza (ur. 2 grudnia 1695, zm. 16 grudnia 1758 w Kielcach) – polski duchowny katolicki, biskup płocki, biskup łucki, biskup chełmiński, biskup krakowski, administrator apostolski diecezji pomezańskiej, w latach 1735–1746 kanclerz wielki koronny, opat komendatoryjny czerwiński i paradyski, dziekan pułtuski, prepozyt płockiej kapituły katedralnej w latach 17111723[3], kapelan konwentualny maltański ad honorem(w zakonie po 1721 roku).

(...)

Senator i polityk

Jako biskup – senator został prezydentem Komisji Skarbowej w Radomiu, a następnie przewodził sejmowej komisji poprawy sądów trybunalskich, która w 1726 r. przeprowadziła korekturę trybunału.

W 1724 r. mianowany jednym z komisarzy do zbadania sprawy tzw. tumultu toruńskiego. August II chciał tę sprawę, poprzez wydanie surowych wyroków, wykorzystać w celu zwiększenia zakresu swojej władzy. Załuski był zwolennikiem łagodnego wyroku, czym zaskarbił sobie przychylność ewangelickich mieszczan.

Politycznie zbliżał się w tym czasie Załuski do Familii Czartoryskich, a jednocześnie był uważany za jednego z najwierniejszych popleczników polityki saskiej.

W czasie bezkrólewia po śmierci Augusta II Załuski, po pewnym okresie wstrzemięźliwości, stał się jednym z głównych zwolenników elekcji Stanisława Leszczyńskiego. W 1733 roku podpisał jego elekcję. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 27 kwietnia 1733 roku na sejmie konwokacyjnym. Jako deputat podpisał pacta conventa Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku. Po elekcji Augusta III i wkroczeniu wojsk rosyjskich Załuski znalazł się wraz z Leszczyńskim w oblężonym Gdańsku. Po jego kapitulacji został aresztowany przez feldmarszałka Münnicha. Zapewne wtedy doszedł do wniosku, że jedyną drogą do poprawy sytuacji Rzeczypospolitej jest droga wewnętrznych reform ustrojowo-gospodarczych. Dzięki wstawiennictwu Jana Aleksandra Lipskiego odzyskał wolność osobistą i zadeklarował bliską współpracę z Augustem III. W 1735 roku podpisał uchwałę Rady Generalnej konfederacji warszawskiej.

Dzięki rekomendacji i osobistemu poparciu carycy Anny, która chciała zorganizować w Polsce stronnictwo prorosyjskie, otrzymał Załuski 9 listopada 1735 r. urząd kanclerza wielkiego koronnego (formalnie przyznany nasejmie pacyfikacyjnym w 1736 roku).

Zgodnie z prawem o inkompatibiliach, musiał Załuski opuścić biskupstwo płockie i 19 listopada 1736 r. został nominowany biskupem łuckim, jednak nie prowadził szerszej działalności związanej z tą funkcją. Od 1738 r. opat komendatoryjny kanoników regularnych w Czerwińsku.

10 lipca 1737 roku podpisał we Wschowie konkordat ze Stolicą Apostolską.

Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Stanisław_Załuski

Ważne!

Andrzej Stanisław Załuski wraz z bratem Józefem Andrzejem Załuskim są założycielami BIBLIOTEKI ZAŁUSKICH w Warszawie sfinansowanej w sporej części przez Stanisława Leszczyńskiego księcia Lotaryngii i króla Polski.

  Józef Andrzej Załuski Przez 3 lata (od 7 XII 1733 do 4 X 1736) poseł króla Stanisława Leszczyńskiego na dworze Klemensa XII w Rzymie. Następnie wielki jałmużnik króla i kanclerz królowej w Lunéville w Lotaryngii. Jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego wyjechał wraz z nim w latach 30. XVIII wieku do Francji, gdzie pełnił funkcję kapelana królowej Katarzyny; posiadał we Francji również kilka beneficjów kościelnych z nadania Stanisława Leszczyńskiego. 

 

Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Andrzej_Załuski

 

Anna Szembek de domo Leszczyńska h. Wieniawa - ur. 1697 zm. 8 września 1756 Balice (parafia Morawica) - Wojewodzina Sieradzka.

Była córką Stefana Leszczyńskiego i Konstancji Mniszech

 

Była żoną Aleksandra Kazimierza Szembeka - Wojewody Sieradzkiego.

Wraz z mężem przejęli po Janie Sebastianie Szembeku Kanclerzu Wielkim Koronnym (1672-1731) i Ewie Leszczyńskiej ur. 1701 w Kruszynie córki Stefana Leszczyńskiego i Joanny z Brzostowskich Pałac Szembeków-Leszczyńskich w Balicach.

Pałac Szembeków-Leszczyńskich w Balicach

Aleksander Kazimierz Szembek herbu własnego (zm. 19 października 1756 roku w Balicach parafia Morawica) – wojewoda sieradzki w latach 1729–1756, stolnik wielki koronny w latach 1712–1729, starosta lelowski, starosta bielski, halicki (nominacja 18 października 1712), kowelski i radomszczański (radomskowski).

Ojciec – Franciszek Szembek (zm. 1693), matka – Anna Barbara, córka Krzysztofa Mikołaja Rupniowskiego. Rezydował głównie w Balicach pod Krakowem.

Był posłem na sejm 1724 roku z województwa krakowskiego.

Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kazimierz_Szembek

 

Dokumenty metrykalne Męcińskich z Żarek i Borowna k/Kruszyny:

https://www.cieslin.pl/rodzina-mecinskich-zbior-dokumentow/

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia A.D.2023.

 

Wojciech Edward Leszczyński

kontakt w sprawie genealogii: genealogia.leszczynskich@gmail.com  

 

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

DZIEWIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII