Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaœniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016 na Króla Polski

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŒNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzš wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzš m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

GENEALOGIA

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 - Myszków n/Wartš

Leh XI Wojciech Edward I

Wojciech Edward Leszczyński ur. 5 stycznia 1960 w Myszkowie.

Syn Stanisława Mariana Leszczyńskiego oraz Krystyny Marii Leszczyńskiej de domo Konieczniak.

C.V.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 5 (reorganizacja po wybudowaniu nowej szkoły) w Myszkowie.

Technikum Elektroniczne (obecnie technikum Informatyczne) w Sosnowcu - technik elektronik.

Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach - mgr ekonomii (spec. finanse).

Zaczynał swojš pracę zawodowš w "Stalexport" S.A. Katowice (1985-1989).

Pobyt na emigracji - Włochy (1989-1993).

Rodzinne biuro turystyczne "LIVOY" sp. z o.o. (1993-1996).

Główny księgowy "BREMBO Polska" sp. z o.o. (1996-1999).

Dyrektor Zarzšdzajšcy "ABAS" P.P.H.U. Sosnowiec (1999-2001).

 Własna działalnoœć gospodarcza - konsulting i zarzšdzanie kryzysowe - "Leszczyński & Partners" (2001-2008)

od 2006 jako "Leszczyński & Partners" sp.k.

Założył w 2006 roku z żonš Fundację im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO" (www.quomodo.org.pl).

W 2008 roku wyłšczył się z aktywnego życia gospodarczego, poœwięcajšc czas na działalnoœć Fundacji "QUOMODO".

W 2010 roku Fundacja "QUOMODO" wydaje ksišżkę "Dobra Królowa Maria Leszczyńska".

W 2014 roku zaangażował się w działalnoœć polityczno-społecznš.

W 2014 roku wraz z Cezarym Mariuszem Tousty wskrzesił ideę królewskiego Sejmu Walnego.

5 paŸdziernik A.D.2014 - Na Zamku Królewskim w Niepołomicach, podczas obrad wskrzeszonego Sejmu Walnego,

zostaje obrany Marszałkiem Sejmu Walnego.

16 lipca A.D.2016 - na Sejmie Walnym Elekcyjnym Konstytucyjnym w Gdańsku Oliwie, w Zespole Pocysterskim,

zostaje obrany wraz z żonš Iwonš, jako Dom Panujšcy, jako Dynastia Panujšca, jako Król i Królowa Polski,

odpowiednio Wojciech Edward I oraz Iwona Leszczyńska.

20 stycznia A.D.2020 - Podczas obrad Sejmu Walnego w Płowcach otrzymuje Imię Leha XI jako Król Polski-Lehii,

pełne Imię królewskie: Leh XI Wojciech Edward I, Iwona Leszczyńska.

3 sierpnia A.D.2020 - Podczas obrad Sejmu Walnego w Gdańsku Oliwie Para królewska otrzymuje Imiona:

Leh XI Wojciech Edward I & Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska

z Domu Panujšcego Leszczyńskich - z Dynastii Lehickiej Leszczyńskich obydwoje herbu Wieniawa, jak niżej:

   

Zwołał kilkanaœcie Sejmów Walnych zwyczajnych oraz od 2015 roku zwołuje Sejmy Walne Konstytucyjne,

zamienione w wyniku tzw. "pandemii" na obrady Nadzw. Rady Senatu.

Od 2016 roku zwołuje coroczne "Zjazdy Katolickie Christianitatis".

Zwołał w 2019 roku Konferencję Pokojowš w Gdańsku Oliwie.

Od 2020 roku zwołuje corocznie "Forum Ludobójstwa Słowian".

Zwołał "Kongres Słowiański" w Sławnie A.D.2021.  

Corocznie, od 2016 roku, odnawia "Œluby Lwowskie", "Œluby Chojeńskie", "Œluby Brzeskie".

 

Można œledzić działalnoœć Króla elekta na:

www.królpolski.org.pl

www.metrykakoronna.org.pl

www.sejmwalny.org.pl

www.quomodo.org.pl

 

 Kontakt: kancelaria.krolewska.krola.polski@gmail.com 

 

Dom Panujšcy Leszczyńskich

na anglojęzycznej Wikipedii

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczynski

 

 

Czcigodni Poddani!

Szanowni Państwo!

Zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej osób chciałoby poznać Nasz pełny życiorys oraz Naszš pełnš genealogię.

Jako osoba quasi publiczna, uważamy, że informacje na temat przeszłoœci Naszej Rodziny, powinny być stopniowo udostępniane. Będziemy to robić!

 

Genealogia jest naukš pomocniczš historii. Jest to fascynujšca nauka, bo kto nie chciałby wiedzieć, jak najwięcej, o swoich przodkach, tak po mieczu, jak po kšdzieli?

 

Zwracamy uwagę jeszcze raz Państwu, że genealogia jest naukš, a nie tylko wiedzš.

 

Dlatego trzeba znać aparat naukowy dla tej dziedziny wiedzy, a przede wszystkim kierować się dšżeniem do Prawdy.

 

W przypadku genealogii konkretnej osoby, katolika z dziada pradziada, podstawowymi dokumentami sš: koœcielne metryki: chrztów, œlubów i zgonów.

 

Od poczštku XIX wieku (czasy Księstwa Warszawskiego) pojawiajš się metryki œwieckie.

 

W czasioe tzw. zaborów metryki były pisane w języku zaborcy. Następujš wówczas częste przekłamania (literówki).

 

Problemem sš końcówki nazwisk panny młodej np. Filipecka, Filipkówna a de facto w liczbie pojedyńczej Filipczak.

 

Pojwiła się już Nasza genealogia pisana przez osobę trzeciš ale jest to genealogia pisana przez "amatora" nastawionego na szukanie sensacji a nie na dociekaniu prawdy.

 

Mamy opracowanš własnš genealogiš dużo dalej niż pięć pokoleń wstecz ale spokojnie czekamy aż inne odobt publiczne upubliczniš swoje genealogie przynajmniej do pięciu pokoleń wstecz, tak po ojcu jak po kšdzieli (matce).

 

WyraŸnie widać niszczenie ksišg metrykalnych a przez to genealogii wielu osób. Dotyczy to szczególnie, kluczowego dla genealogii wielu Polaków wieku XVIII.

 

Genealogia jest liniš spadkobrania; stšd zaborcy i okupanci byli i sš zainteresowani w niszczeniu dochodzenia do majštków swoich przodków.

Niszczone sš nie tylko księgi metrykalne ale przede wszystkim księgi hipoteczne. Zakładane sa nowe hipoteki, rugujšce z pamięci właœcicieli pierwotnych.

 

Warto wiedzieć, że metryki koœcielne (chrztu, œlubów oraz zgonów) wprowadziły Uchwały Soboru Trydenckiego, który to Sobór zakończył obrady w roku 1563, a do których prac walnie przyczynili się biskupi Królestwa Polskiego.

 

Królestwo Polskie, jako pierwsze państwo na œwiecie, przyjęło wszystkie Postanowienia Soboru Trydenckiego i to w czasie szalejšcej Reformacji.

Miało to miejsce, podczas Sejmu Walnego w Parczewie, 7 sierpnia 1564 roku.

To dzięki tym zapisom, możemy quasi naukowo, bo w oparciu na wiarygodne dokumenty koœcielne stwierdzać, kim byli nasi przodkowie. 

 

Od razu pojawia się w tym miejscu zagadnienie badań DNA, które obecnie, w sposób jeszcze bardziej naukowy, mogš zdefiniować genealogię danej osoby.

Badanie DNA pozwala potwierdzić lub obalić wywód tradycyjny; pozwala też uzupełnić "białe plamy" w genealogii lub przyjęte hipotezy genealogiczne. 

 

Oczywiœcie, tak jak metryki mogš być zafałszowane, tak i badania DNA mogš być zafałszowane.

Dlatego ostrożnie z badaniami DNA, ale też ostrożnie z wywodami genealogicznymi nie opartymi na faktycznych dokumentach.

 

W Naszym poniższym wywodzie genealogicznym opieramy się osobistej kwerendzie - badaniu metryk koœcielnych, przyjmujšc założenie, że sš to księgi w pełni wiarygodne.

Oparcie swojej genealogii na kwerendzie metrykalnej - koœcielnej, wymaga udania się do danej Parafii lub Diecezji, by przejrzeć konkretne metryki dotyczšce naszych przodków.

Generalnie, tak archiwa parafialne, jak diecezjalne, sš udostępniane od 100 lat wstecz.

Obecnie wiele ksišg metrykalnych jest udostępnianych internetowo.

 

Logiczne, że im "dalej w las", czyli poza wiek XIX, tym trudniej o księgi metrykalne, aż w pewnym momencie możemy skorzystać wyłšcznie z już opracowanych, przez innych, drzew genealogicznych danego rodu. Mamy w Naszym przypadku do czynienia z takim opracowaniem dotyczšcym rodu Myszkowskich (vide: http://myszkowscy.pl/index.html), choć mamy do tego opracowania wiele zastrzeżeń np. dlaczego nie wskazano metryki Chrztu Anastazji Kwiecień de domo Myszkowska  skoro wskazano metryki jej braci: Walentego ur. 1862 oraz Wincentego ur.1865?

 

Należy wiedzieć, że Słowianie, Lehici, Sarmaci, Szczytowie vel Scytowie, nomen omen szczycili się swoimi przodkami. Warstwa rzšdzšca oraz szlachecka musiała zachowywać wywody genealogiczne, by nie utracić szlachectwa (prawa do sprawowania władzy publicznej).

Udowodnione pochodzenie (nie mylić z dobrym pochodzeniem) dawało przepustkę do stanu szlacheckiego.

Sam wywód genealogiczny dawał kiedyœ przepustkę do władzy. Nie chodziło o dobrych przodków ale przede wszystkim o pamięć o przodkach!

 

Nie wyobrażano sobie kiedyœ, by szlachcic Starosta, Wojewoda, Kasztelan, Kanclerz, Król, etc., mogli piastować swe Urzędy bez wywodu przodków, za które onegdaj uważano wywód genealogiczny lub jak ktoœ woli drzewo genealogiczne danej osoby, co najmniej 5 pokoleń wstecz.

Dziœ mamy z tym problem, bo niewiele osób publicznych, przedstawia wywód swoich dalszych przodków, a najczęœciej przedstawia wyłšcznie swój życiorys i co najwyżej swoich rodziców.

 

Ten nowy sposób postępowania pozwolił zamienić polskie elity na elity obce.

 

Władza obecna tj. po 1945 roku jest jakby jednopokoleniowa. 

 

Czy to dobrze, czy Ÿle? Nie będziemy w tym miejscu się tym zajmować.

 

Budowanie Królestwa Polskiego-Lehii opieramy na tradycji, więc tradycja wywodów genealogicznych Rodziny Królewskiej, w pełni Nas dotyczy.

 

Dlatego też, na poczštek upubliczniamy swojš genealogię, tak po mieczu, jak po kšdzieli, w formule tzw. rodowodu po ojcu i po matce - pięć pokoleń wstecz.

Rodowód oznacza, że przedstawiamy przodków męskich po ojcu i przodków męskich po matce.

Przyjdzie czas na rozszerzenie tego drzewa o kolejne pokolenia i kolejne postaci.

Sukcesywnie będziemy swojš genealogie rozszerzać i uzupełniać.

 

Przyjmujemy oznaczanie postaci genealogicznych w ten sposób, że ojciec jest genealogicznš "1" (Jedynkš), matka "2" (Dwójkš).

Ojciec ojca czyli dziadek to: "1.1." a ojciec matki to "2.1."

Odpowiednio: żona dziadka po ojcu to: "1.2.", po matce to: "2.2.", itd., itd.  

 

Wojciech Edward Leszczyński - ur. 5 stycznia A.D.1960 - Myszków

Wywód genealogiczny - Rodowód po ojcu i matce.

 

1. Stanisław Maryjan Leszczyński - ojciec - ur. 7 luty A.D.1932 Żarki - zm. 29 grudnia A.D.1986 Myszków.

1.1. Wacław Leszczyński - dziadek - ur. 16 sierpnia A.D.1905 Żarki - zm. 19 paŸdziernika A.D.1945 Myszków. Akt Chrztu Wacława - Akt Œlubu Wacława i Agaty -

1.1.2. Agata Leszczyńska de domo Maszczyk - prababka - ur. 1 luty 1902 Złoty Potok - zm. 25 styczeń A.D.1970 Myszków.

1.1.2.1. Antoni Maszczyk - ur. 28 maja 1853 Wysoka Lelowska (par. Przybynów). Œlub z Katarzynš Jędryszczak - 8 luty A.D.1876 - Staromieœcie (Lelów).

1.1.2.1.1. Jan Maszczyk - ur. 2 luty 1831 - Przybynów - Wysoka Lelowska. Œlub z Mariannš Gradzik - 11 luty 1850 - Przybynów; zm. 29 lipiec 1856.

1.1.2.1.1.1. Antoni Maszczyk - ur. 30 maja 1802 -Wysoka Lelowska (par. Przybynów), œlub z Petronellš Kokosińskš - 5 luty 1825 Przybynów

1.1.2.1.1.1.1. Michał Maszczyk

1.1.2.1.1.1.2. Agnieszka Fršcisz - ur. 11 stycznia 1772 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów), zm. 19 marca 1837 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów),

1.1.2.1.1.1.2.1. Kacper Fršcisz - zm. 21 wrzeœnia 1860 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów),

1.1.2.1.1.1.2.2. Julianna Fugas

1.1.2.1.1.2. Petronella Kokosińska - ur. 19 maja 1806 - Mijaczów-Myszków (par. Mrzygłód).

1.1.2.1.1.2.1. Mikołaj Kokosiński (Kokoszka) - ur. Rokitno Szlacheckie - œlub z Elżbietš Pilarskš 5 stycznia 1806 Mrzygłód - Myszków.

1.1.2.1.1.2.2. Elżbieta Pilarska - zm. 7 grudnia 1852 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów).

1.1.2.1.2. Marianna Gradzik - ur. 7 sierpnia 1827 Wysoka Lelowska (par. Przybynów)

1.1.2.1.2.1 Józef Gradzik - ur. 19 marca 1800 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów). Œlub z Katarzynš Rajczyk - 22 maja 1822 - Przybynów; zm. 10 sierpnia 1854 Wysoka Lelowska (par. Przybynów).

1.1.2.1.2.1.1 Paweł Gradzik - œlub z Zuzannš Helenš Kłosek (Kłosowskš) - 8 maja 1796 - Wysoka Lelowska (par. Przybynów); zm. 11 czerwca 1843.

1.1.2.1..2.1.1.1. Jan Gradzik - œlub z Mariannš Bernarczonkš 20 styczeń 1755 - Żarki.

1.1.2.1.2.1.1.2. Marianna Bernacka ur. 14 sierpnia 1731 - Żarki.

1.1.2.1.2.1.1.2.1. Jan Bernacki.

1.1.2.1.2.1.1.2.2. Barbara.

1.1.2.1.2.1.2 Zuzanna Helena Kłosek (Kłosowska) - ur. 31 lipiec 1778 - Przybynów (Suliszowice).

1.1.2.1.2.1.2.1 - Jan Kłosek - Œlub z Mariannš Wilk - 19 paŸdziernika A.D.1765 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

1.1.2.1.2.1.2.2. - Marianna Wilkówna (Wilk) -

1.1.2.1.2.2 Katarzyna Rajczyk - ur. 2 maja A.D.1792 - Przybynów.

1.1.2.1.2.2.1 Józef Rajczyk - Œlub z Ewš Kołoziankš (Koł[o]aczek?) - 24 lipca A.D.1782 - Przybynów.

1.1.2.1.2.2.2 Ewa Kołozianka (Koł[o]aczek?) - 

1.1.2.2 Katarzyna Jędryszczak - ur. ~1850 - Staromieœcie (Lelów). 

1.1.2.2.1. Bartłomiej Jędryszczak - ur. 1828, zm. 1873.

1.1.2.2.2. Franciszka Lech - ur. 3 marzec 1828 Gorzków (Staromieœcie)

1.1.2.2.2.1. Paweł Lech

1.1.2.2.2.2. Jadwiga Lech de domo Kańska vel Kania - zm. 17 stycznia 1869 Gorzków (Staromieœcie).

1.1.2.2.2.2.1. Franciszek Kański

1.1.2.2.2.2.2. Franciszka Kańska de domo Niedostatkiewicz

1.1.1. Antoni Leszczyński - pradziadek - szewc - ur. 8 sierpnia A.D.1862 Żarki - zm. 10 maja1925 Żarki. Akt Œlubu Antoniego i Anastazji -

1.1.2ex. - pierwsza żona Barbara Leszczyńska de domo Sikorska - zm. 28 stycznia 1902 Żarki (œlub z Antonim Leszczyńskim - 21 stycznia 1857 - Żarki.

1.1.2ex.1. Maciej Sikorski - s. Jana i Anny Maœlankiewicz - œlub 1828 - Żarki.

1.1.2ex.2. Agnieszka Piętak - c. Jakuba i Magdaleny Zadroż - œlub 1830 - Żarki.

1.1.2. Anastazja Leszczyńska de domo Kwiecień - prababka - ur. 25 grudzień 1871 Goleniowy (córka: Stanisław Kwiecień oraz Marianna Kwiecień de domo Myszkowska vide: http://myszkowscy.pl/r343.html). Akt Chrztu œw. Anastazji Kwiecień - , zm. 1 kwietnia 1928 Żarki (Leœniów).

1.1.2.1 Stanisław Kwiecień - (ur. 1831, Wierzbica, par. Kidów)

1.1.2.1.1. Grzegorz Kwiecień (œlub z Franciszkš Grabowskš 1857 Szczekociny)? Pierwsza żona Franciszka Koziara z Probołowic k/Czarnicina.

1.1.2.1.2. Franciszka Grabowska ur. 1812 - Rokitno.   

1.1.2.1.2.1. Maciej Grabowski.

1.1.2.1.2.2. Justyna Wojdyła.

1.1.2.2. Marianna Myszkowska (ur. 22.06.1833 Moskorzew - zm. 17.12.1890 Sprowa, par. Goleniowy, œlub Stanisław Kwiecień - 12.07.1857 Szczekociny)

1.1.2.2.1 Wojciech Myszkowski (ur. 1800 Pełczyska, œlub 21.11.1825 Moskorzew - Anna Herej

1.1.2.2.1.1. Michał Myszkowski (ur.1772 zm. 03.04.1834 Pełczyska

1.1.2.2.1.2 Zofia Dudecka (Duda?, Dudek?) (ur. 1781)

1.1.2.2.2.  Amna Herej (ur. 1803 Perzyny)

1.1.2.2.2.1. Wojciech Herej ur. ok. 1779

1.1.2.2.2.2. Marianna Feldzińska ur. ok. 1779

1.1.1.1. Wincenty Leszczyński - prapradziadek - ur. 1 kwietnia 1841 - Żarki. Brat - Maciej Leszczyński ur. 22 luty 1833 w Żarkach, zm. 27 kwietnia 1914 - Żarki.

1.1.1.2. Rozalia Leszczyńska de domo Tuszyńska - praprababka - Żarki - ur. 27 sierpnia A.D.1838 - Żarki, zm. 27 sierpnia 1910 Żarki.

1.1.1.2.1. Józef Tuszyński - ur. 20 listopada A.D.1813 - Łosień (Sławków), œlub z Antoninš Kowalskš - 18 maj A.D.1835 - Żarki.

1.1.1.2.1.1 Józef Tuszyński - œlub z Reginš Lelonek - 22 listopad A.D.1812 - Mysłowice.

1.1.1.2.1.2 Regina Lelonek - zm. 2 stycznia A.D.1846 - Wojkowice Koœcielne.

1.1.1.2.1.2.1 Wawrzyniec Lelonek

1.1.1.2.1.2.2 Rozalia

1.1.1.2.2. Antonina Kowalska - ur. 30 maja A.D.1816 - Żarki

1.1.1.2.2.1. Antoni Kowalski œl. z Antoninš Piętak A.D.1807 - Żarki

1.1.1.2.2.2 Rozalia Piętak (Pištkowska)

1.1.1.2.2.2.1 Łukasz Pištkowski œlub z Katarzynš 1755 - Żarki

1.1.1.2.2.2.2 Katarzyna

 

 

1.1.1.1.1. Jakub Leszczyński - praprapradziadek - ur. 26 listopada 1828 Żarki, zm. 20 maja 1861 w Żarkach.

1.1.1.1.2. Balbina Leszczyńska de domo Brymora vel Brymor vel Bromer vel Boner - prapraprababka - ur. 1803 - Włodowice, zm. 28 paŸdziernika 1861 w Żarkach.

1.1.1.1.2.1. Adam Brymora vel Bromer vel Boner ur. 17 listopada 1769 r. w Horoniu (dz. Choroń) (par. Przybynów) - œlub z Annš Filipek (p.v. Probierz) - 1796 - Włodowice. Miał rodzeństwo: siostrę bliŸniaka Ewę (17 listopada 1769) oraz starszych braci bliŸniaków Adalberta (Wojciecha) i Franciszka (1776), brata Stanisława, oraz siostrę Katarzynę.

1.1.1.1.2.1.1 Jan Brymora vel Bromer vel Boner - (Ch)Horoń (Przybynów).

1.1.1.1.2.1.2 Franciszka

1.1.1.1.2.2 Anna Filipczak vel Filipek primo voto Probierz (œlub z Marcinem Probierz w 1789 r. - Włodowice, Marcin Probierz zm. 1795 - Włodowice) - zm. 14 lipca 1823 - Włodowice.

1.1.1.1.2.2.1. Wojciech Filipczak vel Filipek

1.1.1.1.2.2.2. Agnieszka

 

 

2. Krystyna Maria Leszczyńska de domo Konieczniak - ur. 3 wrzeœnia A.D.1934 Mrzygłód.

2.1. Władysław Konieczniak - dziadek - ur. 16 marca A.D.1899 Będusz (Mrzygłód).

2.2. Waleria Konieczniak de domo Socha - babka - ur. 22 maja A.D.1906 Będusz (Mrzygłód).

2.2.1. Paweł Socha - ur. 9 lutego 1894 - Przybynów (Wysoka Lelowska), zm. 16 grudnia A.D.1894 Przybynów (Wysoka Lelowska), œlub z Zofiš Duda 26 stycznia A.D.1886 Mrzygłód.

2.2.2. Zofia Duda - ur. 28 marca A.D.1867 Będusz (Mrzygłód).

2.2.2.1. Stanisław Duda - ur. 23 kwietnia A.D.1843 Będusz (Mrzygłód); slub z Mariannš Ochłodnik - 20 luty A.D.1865 Mrzygłód.

2.2.2.2. Marianna Ochłodnik - ur. 26 marca A.D.1841 Będusz (Mrzygłód)

2.2.1.1. Jan Chryzostom Socha - ur. 22 styczeń A.D.1829 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

2.2.1.1.1. Kacper Socha - ur. 16 grudnia A.D.1794 - Przybynów (Suliszowice), zm. 25 luty A.D.1841 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

2.2.1.1.2. Marcjanna Kowalczyk alias Strzelczyk - ur. 26 kwiecień A.D.1799 - Przybynów (Wysoka Lelowska).

2.2.1.1.2.1. Tomasz Kowalczyk alias Strzelczyk - ur. 15 grudnia A.D.1769 - Przybynów. Œlub z Klarš Mizerš - 19 stycznia A.D.1783 - Przybynów, zm. 25 sierpnia A.D.1834 - Choroń (Przybynów).

2.2.1.1.2.2. Klara Mizera vel Mizerka, primo voto Kowalczyk alias Strzelczyk (1783), secundo voto Wieszczura (1808) - ur. 12 sierpnia A.D.1765 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.1.2.2.1. Jacek Mizera

2.2.1.1.2.2.2. Salomea

2.2.1.1.2.1.1. Stanisław Kowalczyk - œlub z Mariannš Fugas - 8 luty A.D.1757 Przybynów.

2.2.1.1.2.1.2. Marianna Fugas.

2.2.1.1.1.1. Jakub Ignacy Socha - ur. 22 czerwiec A.D.1778 - Suliszowice (Przybynów).

2.2.1.1.1.2. Monika Kapuœcińska

2.2.1.2. Katarzyna Wieszczek (Wieszczura) - ur. 2 kwietnia A.D.1834 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.1. Marcin Wieszczek - ur. 5 listopada 1797 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.1.1. Krzysztof Wieszczura - zm. 10 listopada A.D.1834 - Przybynów (Wysoka Lelowska). Œlub z Ewš Potępskš - 2 luty A.D.1776 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.1.2. Ewa Potępa (Potemska, Potępska, Potempa) - zm. 26 luty A.D.1826 - Przybynów.

2.2.1.2.1.2.1. Bartłomiej Potępa.

2.2.1.2.1.2.2. Gertruda Kołaczek?

2.2.1.2.2. Franciszka Hayduk - ur. A.D.1802 - Przybynów.

2.2.1.2.2.1. Franciszek Hayduk - zm. 11 luty 1832 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.2.2. Helena Rosikoń - zm. 7 luty 1841 - Wysoka Lelowska (Przybynów).

2.2.1.2.2.2.1 - Andrzej Rosikoń.

2.2.1.2.2.2.2 - Barbara.

 

2.1.1. Jan Konieczniak - pradziadek - ur. 22 paŸdziernika A.D.1853 Będusz (Mrzygłód).

2.1.2. Wiktoria Konieczniak de domo Piecuch - prababka - ur. 13 grudnia A.D.1857 Siewierz; zm. 3 grudnia A.D.1944 - Smudzówka - Będusz (Mrzygłód)..

2.1.2.1. Wawrzyniec Piecuch - ur. 6 lipca 1820 - Bendusz (Mrzygłód). Œlub Wawrzyńca z Juliannš - 8 paŸdziernik A.D.1856 - Siewierz.

2.1.2.2. Julianna Żurek - ur. 16 luty 1837 - Czekanka (Siewierz).

2.1.2.2.1. Grzegorz Żurek

2.1.2.2.2. Marianna Płaczkowska

2.1.2.1.1. Balcer Piecuch - ur. 1770 - Bendusz (Mrzygłód). Œlub z Elżbietš Piecuch de domo Karoń - 4 marzec 1810 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.2. Elżbieta Karoń primo voto Skwara - ur. 12 listopada A.D.1796 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.2.1. Józef Karoń - zm. 4 maja 1796 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.2.2. Marianna Tworek - ur. 1768 lub 1775 - Bendusz (Mrzygłód).

2.1.2.1.1.1. Jan Piecuch

2.1.1.1. Jan Konieczniak - prapradziadek - ur. 27 marca A.D.1824 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2. Marianna Konieczniak de domo Skwara - praprababka - ur. 22 wrzeœnia A.D.1825 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.1. Jan Skwara - ur. 1793 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.2. Katarzyna Ludwik - ur. 28 kwiecień 1808 - Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.2.1 Mateusz alias Maciej Ludwik - œlub z Katarzynš Ludwik de domo Szostak - 17 czerwiec 1804 Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.2.2.2 Katarzyna Szostak - zm. 17 grudnia 1840 - Będusz (Mrzygłód)

2.1.1.1.1. Adam Konieczniak - praprapradziadek - ur. 22 grudnia A.D.1776 - Będusz (Mrzygłód). Œlub z Elżbietš Konieczniak de domo Borówka - 14 paŸdziernika 1812 roku - Mrzygłód.

2.1.1.1.2. Zofia Konieczniak de domo Borówka - prapraprababka - ur. 6 maja 1792 - Będusz (Mrzygłód).  

2.1.1.1.2.1. Maciej alias Mateusz Borówka - ur. 1745 - Niwki (Mrzygłód).

2.1.1.1.2.2. Regina Kułach - ur. 1750 - Niwki (Mrzygłód).

2.1.1.1.1.1. Wojciech Konieczniak - prapraprapradziadek - ur. 1742 - Będusz (Mrzygłód).

2.1.1.1.1.2. Małgorzata Konieczniak de domo Piorun - ur. 1781 - Będusz (Mrzygłód).

 

UWAGI:

 

Myszków - miasto nad Wartš położone w historycznym Województwie Małopolskim (krakowskim); obecnie w Województwie Œlšskim.

 

Żarki - miasto położone 8 km od Myszkowa z ponad 700-letniš historiš, własnoœć Myszkowskich, Korycińskich, Męcińskich (ex Kurozwęckich).

 

Mrzygłód - historyczne miasto z czasów Królestwa Polskiego, położone 5 km od centrum Myszkowa, zdegradowane do statusu wsi, po Powstaniu Styczniowym A.D.1861. Własnoœć Pileckich h.Topór w tym Elżbiety z Pilicy Granowskiej - Królowej Polski - trzeciej żony Władysława Jagiełły (1417-1420), Warszyckich, Wiœniowieckich. Obecnie dzielnica Myszkowa.

 

Włodowice - wieœ ksišżęca i klasztorna (Mstów), historyczne miasto (1386) na Górze Włodowskiej, 8 km od centrum Myszkowa. Własnoœć Pileckich, Rzeszowskich, Bonerów, Firlejów, Warszyckich, Męcińskich, Poleskich. Obecnie Gmina Wiejska.

 

Goleniowy - historyczna wieœ niedaleko Szczekocin na Ziemi Œwiętokrzyskiej. Znana z postaci Wespazjana Kochowskiego.  

 

Siewierz - historyczne miasto, siedziba księstwa biskupiego krakowskiego.

 

Moskorzew - (dawn. Moskarzew) - wieœ położona obecnie w Województwie Œwiętokrzyskim. Klemens z Moskorzewa - właœciciel Moskorzewa - pełnił urzšd podkanclerzego królewskiego u boku Władysława Jagiełły. Uczestniczył w zakładaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł w 1408r. Pochowany w miejscowym koœciele murowanym ufundowanym w 1394 roku.

 

Czarnocin - wieœ w Polsce położona w województwie œwiętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Czarnocin. 

Nazwa wsi pochodzi od imienia Czarnota (nazwa dzierżawcza utworzona sufiksem męskim -in). Najstarsza wzmianka Ÿródłowa o Czarnocinie pochodzi z lat 1325–1327, kiedy to została wymieniona jako de Czarnocin i już wówczas była siedzibš parafii. W pierwszej połowie XV w. właœcicielem wsi był Jan Długosz z Niedzielska ojciec Jana Długosza. W XVI w. wieœ była terenem działalnoœci braci polskich.

W latach 1470–1480 wymieniany jako Czarnoczyn. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326. 

 

Szczekociny - Prawa miejskie nadano Szczekocinom w 1398 roku. W latach 1470–1480 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis wymienia miejscowoœć jako własnoœć Szczekockiego herbu Odrowšż.

 

Suliszowice - Strażnica Suliszowice (Strażnica w Suliszowicach) – ruiny murowanej strażnicy obronnej, znajdujšce się w pobliżu wsi Suliszowice na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Strażnica została wzniesiona prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego lub przez Władysława Opolczyka w latach 1370-1391 na szczycie samotnej skały (ok. 400 m n.p.m.). Po raz pierwszy była wzmiankowana dopiero w 1581 roku i już wtedy była prawdopodobnie opuszczona. Składała się z dwóch częœci, górnej na 15-20-metrowej skale i dolnej otoczonej wałem i fosš. Do dziœ zachował się odcinek muru z łamanych kamieni wapiennych o długoœci 19,5 m i gruboœci dochodzšcej do 1,8 m oraz relikty zabudowań u podnóża skały.

 

Lelów - Historia:

bullet1193 – pierwsze wzmianki w dokumencie wydanym przez papieża Celestyna III o osadzie Lelów „thabernae Lelov”, która istniała na terenie obecnej wsi Staromieœcie
bullet1246 – Konrad I mazowiecki, jego syn Kazimierz i Mieszko Opolski budujš gród („edificant castrum)” nad Białkš
bullet1250 - Kolejna wzmianka o miejscowoœci w łacińskim dokumencie z 1250 roku wydanym przez papieża Innocentego IV w Lyonie gdzie wieœ zanotowana została jako „Lelov”.
bullet1261 – ksišżę Kazimierz kujawski odbudował gród po zniszczeniach
bullet1304 – wracajšcy z wygnania na Węgrzech ksišżę kujawski Władysław Łokietek po walkach z Czechami zajšł Lelów
bullet1307 – wzmianka o kasztelanii lelowskiej
bullet 1325-1334 – przeniesienie siedziby dekanatu z Irzšdz do Lelowa
bullet1314 – Lelów uzyskuje prawa miejskie
bullet1341 22 wrzeœnia – pobyt na zamku króla Kazimierza Wielkiego
bullet1343 18 paŸdziernika – pobyt na zamku króla Kazimierza Wielkiego
bullet1345 24 czerwca – pobyt na zamku króla Kazimierza Wielkiego

 

Sławków - Odkrycia archeologiczne uprawdopodabniajš istnienie na wzgórzu sławkowskim przedchrzeœcijańskiego grodu, być może już w VIII w. W epoce wczesnopiastowskiej położona w pobliżu grodu osada przedlokacyjna (stary Sławków) stanowiła centrum zagłębia kruszcowego. Nie wiadomo dokładnie kiedy osada i gród przeszły (wraz z całš kasztelaniš sławkowskš) pod zwierzchnoœć biskupów krakowskich. Po raz pierwszy Sławków wymieniony został w Ÿródłach pisanych jako osada biskupia w 1220 r., kiedy biskup Iwo Odrowšż uposażył dochodami z karczm sławkowskich klasztor œw. Ducha w Pršdniku pod Krakowem. Natomiast pierwszy pisemny dokument nazywajšcy Sławków miastem pochodzi z 1286 r. Wobec zaginięcia aktu lokacyjnego rok ten przyjęto umownie jako datę uzyskania praw miejskich, choć najprawdopodobniej miasto lokowane było na prawie niemieckim już kilka dziesięcioleci wczeœniej. Na poczštku lat 80. XIII w. biskup Paweł z Przemankowa wzniósł tu zamek biskupi.

 

Staromieœcie - Wieœ (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie œlšskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Lelów.

Staromieœcie uzyskało lokację miejskš przed 1314 rokiem, zdegradowane około 1350 roku.

W 1595 roku wieœ Stare Miasto położona w powiecie lelowskim województwa krakowskiego była własnoœciš miasta Lelowa. 

Według kronik w 1080 roku przestała istnieć tu pogańska œwištynia.

 

 

 

Mapa odrodzonego Zjednoczonego Królestwa Polskiego z czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

(1320-1386)

 

Gniazdo rodowe Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego - od co najmniej pięciu pokoleń.

 

 

Stan na: 8 wrzeœnia A.D.2022.

 

Wojciech Edward Leszczyński.

kontakt: genealogia.leszczynskich@gmail.com  

 

Genealogia Rodu Leszczyńskich

https://www.youtube.com/channel/UC8k5dmCX3l2MWWOf3lICoWA/featured
 

 

 

Strona główna ]

Copyright Š 16 lipca 2016 - 2022 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SIÓDMY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXII

A.D.2022 - TRZECI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2022 - ROK MIKOŁAJA KOPERNIKA - MONETARYSTY

A.D.2000 - A.D.2025 - MILENIJNE LATA KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII