Strona główna ] W górę ]

LEHIAE - POLONIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE - LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

REGNUM POLONIAE - LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

PRAWO ZWYCZAJOWE

HISTORIA RADY KRÓLEWSKIEJ

W Polsce we wczesnym średniowieczu skład Rady zależał wyłącznie od woli monarchy - powoływał on do niej ludzi, których darzył swym zaufaniem.

Z czasem zaczęto przyjmować, że niektórzy najwyżsi urzędnicy wchodzą do niej z racji sprawowanych funkcji, zaś król ma prawo powoływać do rady nowych dodatkowych członków wedle swego uznania. Urzędnicy wchodzący do rady na stałe:

bullet kanclerz wielki koronny
bullet podkanclerzy koronny
bullet marszałek wielki koronny
bullet podskarbi wielki koronny
bullet dygnitarze ziemscy
bullet arcybiskup gnieźnieński
bullet arcybiskup lwowski
bulletbiskupi katoliccy

Rada zajmowała się decydowaniem o najważniejszych sprawach państwa. Jej prawa nie były prawnie ustalone - określał je zwyczaj i praktyka. Jedyna prawna regulacja kompetencji Rady pochodzi z 1422 r., gdy postanowiono, iż król musi uzyskać zgodę rady w sprawach dotyczących bicia monety. W czasach panowania Władysława III Warneńczyka wzrosła jej rola na skutek małoletniości króla, a później jego nieobecności w Królestwie Polskim po 1440 r.

Na mocy postanowień II Pokoju toruńskiego z 1466 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego był na wezwanie króla Polski zobowiązany do uczestnictwa w radzie królewskiej z prawem udziału w elekcji nowego władcy włącznie.

Rada wraz z królem tworzyła sąd królewski.

DECYZJA KRÓLEWSKA

z 16 sierpnia A.D. 2016

POWOLANIE RADY KRÓLEWSKIEJ

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., wiedząc, że bez dobrej rady nie da się dobrze rządzić królestwem, powołujemy Radę Królewską w poniższym składzie i z określonymi kompetencjami doradczymi. Jednocześnie za rady pełnoprawne uznamy te, które będą wyrażone przez Radę Królewską zgromadzoną w składzie większym niż 50% całej Rady. [ten wymóg został zmieniony 16 września A.D.2016].

 1. Cezary Mariusz Tousty – Senator – Marszałek Wielki Koronny – Pierwszy Doradca Króla, wszelkie sprawy Królestwa Polskiego oraz sprawy geopolityki i polityki międzynarodowej Królestwa Polskiego, sprawy kontaktów w imieniu Króla z hierarchami kościoła katolickiego, sprawy Pomorza Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Sląskiem, etc., etc.

2. Elżbieta Łochyńska – Senator – sprawy współpracy Małopolski ze Śląskiem, sprawy wyznawców religii protestanckiej w Polsce, sprawy współpracy z Morawami i Czechami, sprawa intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, sprawa promocji internetowej idei Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego, sprawa organizacji najbliższych wyborów samorządowych, być może jeszcze w formule ordynacji III RP, etc., etc.

3. Jarosław Kierznikowicz - Senator – Marszałek Sejmu Walnego – sprawy Pomorza Kaszubskiego - Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Sląskiem, etc., etc.

4. Zygmunt Hazuka – Senator – Hetman/Admirał – sprawy obrony Pomorza Wenedyjskiego, sprawy obrony Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni wojennych i wojennych portów morskich, żeglugi śródlądowej, sprawy obrony gospodarki morskiej, obrony handlu morskiego i obrony transportu morskiego, sprawy budowy floty wojennej, obrona infrastruktury morskiej, obrona morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Sląskiem, etc., etc.

5. Marian Redes – Senator – sprawy wysokich technologii, energetyki, energii, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc., etc.

6. Janusz Bauerek – Senator – Marszałek Sejmu Śląskiego – obrona Śląska, gospodarka Śląska, sprawy kopalin szczególnie kopalń, sprawa Kanału Śląskiego łączącego Wisłę z Odrą oraz Śląsk z Dunajem i Renem, sprawa żeglugi rzecznej Śląsk – Bałtyk (Morze Wenedyjskie), sprawa obrony polskich kopalń przed kapitałem zagranicznym, sprawa wysokich technologii przeróbki węgla i innych kopalin, sprawa połączenia gospodarczego Śląska z Pomorzem Wenedyjskim, sprawa samorządności Górnego Śląska i integracji całego Śląska, etc., etc.

7. Stefan Kramarski – Senator – sprawy podatkowe, sprawy małej i średniej przedsiębiorczości, sprawy prawa własności w tym praw ochrony własności intelektualnej (przemysłowej), sprawy reform gospodarczych, etc., etc.

8. Ryszard Henryk Kozłowski – Senator – sprawy geologii Ziemi Korony Polskiej, sprawy wysokich technologii w energetyce, sprawy energii, sprawy geotermii na Ziemiach Korony Polskiej, sprawy realizacji strategii energetyki rozproszonej, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc,, etc.

9. Andrzej Marcin Piszczek – Sekretarz Sejmu Walnego – Przewodniczący Komisji Sejmu Walnego ds. religii i wyznań – sprawy wyznań i religii na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego. Sprawy organizacji kościoła katolickiego w Polsce.

10. Małgorzata Ewa Piszczek – Przewodnicząca Komisji Sejmu Walnego ds. Rodziny, sprawy rodziny w Koronie Królestwa Polskiego, etc., etc. 

 

Na pierwsze Posiedzenie Rady Królewskiej wyznaczam Zamek Leszczyńskich w Rydzynie, dnia 15 września A.D. 2016 o godz. 9’00.

Tematem obrad będą:

- Sprawa Królestwa Polskiego w ujęciu prawa międzynarodowego. Dekolonizacja Polski z III RP czy sukcesja władzy?

- Prawa nabyte w III RP, PRL oraz w II RP.

- Prawo własności na przestrzeni od rozbiorów Polski do wywłaszczeń PRL oraz III RP.

- Zwrot majątków prawowitym właścicielom.

- Co z polskim ziemiaństwem oraz polskimi przedsiębiorcami?

- Czy III RP ma jakiekolwiek prawo do majątku narodowego Polaków – kopalin, kopalń, zakładów pracy?

- Inne.    

Na Sekretarza i Protokolanta obrad Rady Królewskiej powołuję Adriannę Dominikę Chmiel.

 Dano w Mieście Myszkowie, 16 dnia sierpnia A.D. 2016,

w pierwszym roku naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2020 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

PIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXX

A.D.2020 - ROK ŁOKIETKOWY - ZJEDNOCZENIA ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO

A.D.2020 - ROK STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO - HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO