Strona główna ] W górę ]

LEHIAE - POLONIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE - LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

REGNUM POLONIAE - LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

STATUT RADY KRÓLEWSKIEJ - ZARYS

Po dwudniowych obradach w dniach 15-16 września A.D. 2016 Rada Królewska wypracowała zarys Regulaminu Rady Królewskiej:

bullet

Radę zwołuje Król w sprawach ważnych dla Królestwa.

bullet

Radzie przewodniczy Król.

bullet

Król otwiera obrady Rady na stojąco. Wszyscy Członkowie Rady również stoją. Król zwraca się swoim zawołaniem „Victoria in Christo”, a następnie formułą ”Króluj nam Jezu Chryste – Królu Wszechświata, Królu Polski, Królu-Królów, Panie Panów!” Respons: „Zawsze i wszędzie”.

bullet

Rada jest organem kolegialnym podejmującym Uchwały większością głosów.

bullet

Nie jest wymagane quorum Rady dla ważności jej Uchwał.

bullet

Trzykrotna nieobecność na Radzie Królewskiej bez uwzględnionego przez Króla usprawiedliwienia pozbawia Członka Rady statusu czynnego Radcy Stanu, a wyłącznie Radcy Stanu w stanie spoczynku.

bullet

Rada Królewska jest zwoływana obowiązkowo poprzez stronę www.królpolski.org.pl i osobiste powiadomienia Członków Rady ale w taki sposób, by każdy Członek Rady mógł z terenu Królestwa Polskiego dotrzeć na Posiedzenie Rady. Przyjmuje się, że takim bezpiecznym terminem jest zwołanie Rady Królewskiej co najmniej 3 (trzy) dni przed jej Posiedzeniem.

bullet

Członek Rady Królewskiej ma immunitet królewski na czas wykonywania obowiązków w Radzie.

bullet

Członek Rady Królewskiej ma zagwarantowany głos wolny.

Rada Królewska zajęła się następnie problemem „quorum” Rady Królewskiej. Stanęło na tym, że „quorum” Rady Królewskiej nie będzie określane, ponieważ Król ma prawo korzystać skutecznie nawet z jednego Radcy Stanu, gdy inni się nie stawią lub nie będą mogli się stawić z tym zastrzeżeniem, iż zwyczajowo Pierwszym Radcą Króla jest Marszałek Wielki Koronny. 

Radca Stanu Wielmożny Cezary Mariusz Tousty – Marszałek Wielki Koronny zaproponował, by Rada Królewska docelowo liczyła 12 osób.

Stanowisko Króla na to dictum było takie, że każda mądra osoba w okresie budowania Królestwa Polskiego, biorąc pod uwagę przewidywaną dużą absencję Członków Rady na Radzie Królewskiej, winna wejść w skład Rady Królewskiej, nie zważając obecnie, w fazie organizacji, na ilość członków Rady ale docelowo faktycznie Rada Królewska winna liczyć 12 osób.

W sprawie „przywitania” i „quorum” odbyło się głosowanie Rady Królewskiej.

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2020 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

PIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXX

A.D.2020 - ROK ŁOKIETKOWY - ZJEDNOCZENIA ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO

A.D.2020 - ROK STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO - HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO